Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Regardez
Nghe
Écoutez
Cẩn thận
Attention
Cháy
Au feu
Ra khỏi đây
Sortez
Trợ giúp
Au secours
Cứu tôi với
Aidez-moi
Nhanh lên
Dépêchez-vous
Dừng lại
Arrêtez
Cảnh sát
Police
Đó là một trường hợp khẩn cấp
Il y a urgence