Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Facile
Khó
Difficile
Như nhau
Le même
Khác nhau
Différent
Kéo
Tirer
Đẩy
Pousser
Ít
Peu
Nhiều
Beaucoup
Dài
Long
Ngắn
Court
Không có cái nào
Rien
Một cái gì đó
Quelque chose