Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
Les mois de l’année
Tháng Giêng
Janvier
Tháng Hai
Février
Tháng Ba
Mars
Tháng Tư
Avril
Tháng Năm
Mai
Tháng Sáu
Juin
Tháng Bảy
Juillet
Tháng Tám
Août
Tháng Chín
Septembre
Tháng Mười
Octobre
Tháng Mười một
Novembre
Tháng Mười hai
Décembre