Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
Les jours de la semaine
Thứ Hai
Lundi
Thứ ba
Mardi
Thứ tư
Mercredi
Thứ năm
Jeudi
Thứ sáu
Vendredi
Thứ bảy
Samedi
Chủ Nhật
Dimanche
Hôm qua
Hier
Hôm nay
Aujourd’hui
Ngày mai
Demain