Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Mille
2000
Deux mille
3000
Trois mille
4000
Quatre mille
5000
Cinq mille
6000
Six mille
7000
Sept mille
8000
Huit mille
9000
Neuf mille
10000
Dix mille