Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Cent
200
Deux cents
300
Trois cents
400
Quatre cents
500
Cinq cents
600
Six cents
700
Sept cents
800
Huit cents
900
Neuf cents
1000
Mille