Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Dix
20
Vingt
30
Trente
40
Quarante
50
Cinquante
60
Soixante
70
Soixante-dix
80
Quatre-vingts
90
Quatre-vingt-dix
100
Cent