Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 12 Con số: 21 đến 30.

Từ vựng

21
Vingt et un
22
Vingt-deux
23
Vingt-trois
24
Vingt-quatre
25
Vingt-cinq
26
Vingt-six
27
Vingt-sept
28
Vingt-huit
29
Vingt-neuf
30
Trente