Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
Onze
12
Douze
13
Treize
14
Quatorze
15
Quinze
16
Seize
17
Dix-sept
18
Dix-huit
19
Dix-neuf
20
Vingt