Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Numéros
1
Un
2
Deux
3
Trois
4
Quatre
5
Cinq
6
Six
7
Sept
8
Huit
9
Neuf
10
Dix