Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
À propos
Ít nhất
Au moins
Cuối cùng
Enfin
Tuy nhiên
Cependant
Do đó
Par conséquent
Đừng lo lắng
Ne vous inquiétez pas
Điều đó còn tùy
Ça dépend
Tôi xin lỗi
Je suis désolé
Ngay bây giờ
Tout de suite
Tôi không biết
Je ne sais pas
Như thế này
Comme ceci