Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
De
Đối với,
Pour
Trong số
Du
Nếu
Si
Kể từ khi
Depuis
Mặc dù
Bien que
Của chúng tôi
Notre
Giữa
Entre
Có thể
Peut-être
Trên
Sur
Ví dụ
Par exemple