Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Je suis
Est
Et
Bởi vì
Parce que
Nhưng
Mais
Hoặc
Ou
Trong
Dans
Không có
Sans
Tại
À