Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
Quand?
Ở đâu?
Où?
Cái nào?
Lequel?
Ai?
Qui?
Của ai?
À qui?
Tại sao?
Pourquoi?
Cái gì?
Quoi?
Làm thế nào?
Comment?
Bao lâu?
Combien de temps?
Bao nhiêu?
Combien?
Bạn có không?
Avez-vous?
Cho ai?
À qui?
Với những gì?
Avec quoi?