Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Parlez lentement
Nói chậm
Je ne comprends pas
Tôi không hiểu
Vous comprenez?
Bạn có hiểu không?
Oui, bien sûr
Chắc chắn
Répétez, s’il vous plaît
Vui lòng nhắc lại
Encore
Một lần nữa
Mot à mot
Từng từ một
Lentement
Chậm rãi
Comment dit-on?
Bạn nói như thế nào?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Nó có nghĩa là gì?
Qu’avez-vous dit?
Bạn đã nói gì?
Avez-vous des questions?
Bạn có câu hỏi không?