Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Parlez lentement
Tôi không hiểu
Je ne comprends pas
Bạn có hiểu không?
Vous comprenez?
Chắc chắn
Oui, bien sûr
Vui lòng nhắc lại
Répétez, s’il vous plaît
Một lần nữa
Encore
Từng từ một
Mot à mot
Chậm rãi
Lentement
Bạn nói như thế nào?
Comment dit-on?
Nó có nghĩa là gì?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Bạn đã nói gì?
Qu’avez-vous dit?
Bạn có câu hỏi không?
Avez-vous des questions?