Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Parlez-vous anglais?
Có, một chút
Oui, un peu
Vâng
Oui
Không
Non
Rất vui được gặp bạn
Enchanté
Rất vui được gặp bạn
Content de vous voir
Ông
Monsieur
Madame
Mademoiselle