Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Gästebuch (das)
Giỏ hàng
Einkaufswagen (der)
Nhóm tin
Newsgruppe (die)
Theo dõi
Abonnieren
Thư gửi đi
Ausgehende Nachrichten
Thư được mã hóa
Verschlüsselte E-Mail
Hộp thư đã gửi
Gesendet
Tin nhắn đã xóa
Gelöschte Nachrichten
Hộp thư đến
Posteingang
Hộp thư đi
Postausgang