Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Einstellungen (die)
Đánh dấu kiểm vào hộp
Markieren Sie das Kästchen
Chuyển tập tin
Dateiübertragung (die)
Đăng nhập
Anmelden
Từ khóa
Schlüsselwort (das)
Tên người dùng
Benutzername (der)
Mật khẩu
Kennwort (das)
Chữ ký số
Digitale Unterschrift
Miền công cộng
Öffentliche Domäne
Băng thông
Bandbreite (die)
Biểu tượng
Symbol (das)
Câu hỏi thường gặp
Häufig gestellte Fragen