Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Einstellungen (die)
Tuỳ chọn
Markieren Sie das Kästchen
Đánh dấu kiểm vào hộp
Dateiübertragung (die)
Chuyển tập tin
Anmelden
Đăng nhập
Schlüsselwort (das)
Từ khóa
Benutzername (der)
Tên người dùng
Kennwort (das)
Mật khẩu
Digitale Unterschrift
Chữ ký số
Öffentliche Domäne
Miền công cộng
Bandbreite (die)
Băng thông
Symbol (das)
Biểu tượng
Häufig gestellte Fragen
Câu hỏi thường gặp