Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Zurück
Tiếp theo
Weiter
Lưu
Speichern
Lướt
Surfen (Web)
Tải về
Herunterladen
Thực hiện
Ausführen
Nhấp vào
Klicken
Kéo
Ziehen
Thả
Ablegen
Đã cập nhật
Aktualisiert
Cập nhật
Aktualisieren
Trình đơn thả xuống
Dropdown-Menü (das)
Dừng lại
Stopp