Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Zurück
Quay lại
Weiter
Tiếp theo
Speichern
Lưu
Surfen (Web)
Lướt
Herunterladen
Tải về
Ausführen
Thực hiện
Klicken
Nhấp vào
Ziehen
Kéo
Ablegen
Thả
Aktualisiert
Đã cập nhật
Aktualisieren
Cập nhật
Dropdown-Menü (das)
Trình đơn thả xuống
Stopp
Dừng lại