Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
Auf dem Land
Cánh đồng
Feld (das)
Trang trại
Bauernhof (der)
Nông dân
Bauer (der)
Máy kéo
Traktor (der)
Bầu trời thật đẹp
Der Himmel ist wunderschön
Có rất nhiều sao
Man sieht so viele Sterne
Trăng tròn
Es ist Vollmond
Tôi yêu mặt trời
Ich liebe Sonne