Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Können Sie mir Obst bringen?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Das ist schmutzig
Cái này bẩn quá
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Das war köstlich
Món kia ngon thật
Ist es scharf?
Nó có cay không?
Ist der Fisch frisch?
Cá có tươi không?
Sind sie süß?
Chúng có ngọt không?
Sauer
Chua
Das Essen ist kalt
Thức ăn bị nguội
Es ist kalt
Nó bị nguội