Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Sehen Sie hin
Nghe
Hören Sie zu
Cẩn thận
Passen Sie auf
Cháy
Feuer (das)
Ra khỏi đây
Gehen Sie nach draußen
Trợ giúp
Hilfe
Cứu tôi với
Helfen Sie mir
Nhanh lên
Beeilen Sie sich
Dừng lại
Stopp
Cảnh sát
Polizei (die)
Đó là một trường hợp khẩn cấp
Es ist ein Notfall