Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Leicht
Khó
Schwer
Như nhau
Gleich
Khác nhau
Unterschiedlich
Kéo
Ziehen
Đẩy
Drücken
Ít
Wenige
Nhiều
Viele
Dài
Lang
Ngắn
Kurz
Không có cái nào
Nichts
Một cái gì đó
Etwas