Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Wie spät ist es?
Vào mấy giờ?
Um welche Uhrzeit?
1 giờ
Es ist ein Uhr
9 giờ 45 phút
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
Lúc 9:00
Um neun Uhr
Buổi trưa
Zwölf Uhr
Lúc 4 giờ
Um vier Uhr
Nửa đêm
Mitternacht (die)
Buổi sáng
Morgen (der)
Buổi chiều
Nachmittag (der)
Buổi tối
Abend (der)
Ban đêm
Nacht (die)