Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Zweitausendelf
2012
Zweitausendzwölf
2013
Zweitausenddreizehn
2014
Zweitausendvierzehn
2015
Zweitausendfünfzehn
2016
Zweitausendsechzehn
2017
Zweitausendsiebzehn
2018
Zweitausendachtzehn
2019
Zweitausendneunzehn
Hôm nay là ngày gì?
Welcher Tag ist heute?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Heute ist der einundzwanzigste November zweitausenddreizehn
Tuần trước
Letzte Woche
Tháng trước
Letzten Monat
Tuần tới
Nächste Woche
Tháng tới
Nächsten Monat
Năm tới
Nächstes Jahr
Đêm nay
Heute Abend
Đêm qua
Gestern Abend
Sáng ngày mai
Morgen früh
Ngày hôm kia
Vorgestern
Ngày kia
Übermorgen
Cuối tuần
Wochenende (das)