Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Zweitausendelf
2011
Zweitausendzwölf
2012
Zweitausenddreizehn
2013
Zweitausendvierzehn
2014
Zweitausendfünfzehn
2015
Zweitausendsechzehn
2016
Zweitausendsiebzehn
2017
Zweitausendachtzehn
2018
Zweitausendneunzehn
2019
Welcher Tag ist heute?
Hôm nay là ngày gì?
Heute ist der einundzwanzigste November zweitausenddreizehn
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Letzte Woche
Tuần trước
Letzten Monat
Tháng trước
Nächste Woche
Tuần tới
Nächsten Monat
Tháng tới
Nächstes Jahr
Năm tới
Heute Abend
Đêm nay
Gestern Abend
Đêm qua
Morgen früh
Sáng ngày mai
Vorgestern
Ngày hôm kia
Übermorgen
Ngày kia
Wochenende (das)
Cuối tuần