Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Einen Augenblick
Đợi ở đây
Warten Sie hier
Theo tôi
Folgen Sie mir
Cô ấy sẽ giúp bạn
Sie wird Ihnen helfen
Mời vào
Kommen Sie rein
Ngồi xuống
Setzen Sie sich
Đến đây
Kommen Sie her
Chỉ cho tôi
Zeigen Sie es mir