Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Tausend
2000
Zweitausend
3000
Dreitausend
4000
Viertausend
5000
Fünftausend
6000
Sechstausend
7000
Siebentausend
8000
Achttausend
9000
Neuntausend
10000
Zehntausend