Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Hundert
200
Zweihundert
300
Dreihundert
400
Vierhundert
500
Fünfhundert
600
Sechshundert
700
Siebenhundert
800
Achthundert
900
Neunhundert
1000
Tausend