Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Zehn
20
Zwanzig
30
Dreißig
40
Vierzig
50
Fünfzig
60
Sechzig
70
Siebzig
80
Achtzig
90
Neunzig
100
Hundert