Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 12 Con số: 21 đến 30.

Từ vựng

21
Einundzwanzig
22
Zweiundzwanzig
23
Dreiundzwanzig
24
Vierundzwanzig
25
Fünfundzwanzig
26
Sechsundzwanzig
27
Siebenundzwanzig
28
Achtundzwanzig
29
Neunundzwanzig
30
Dreißig