Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
Elf
12
Zwölf
13
Dreizehn
14
Vierzehn
15
Fünfzehn
16
Sechzehn
17
Siebzehn
18
Achtzehn
19
Neunzehn
20
Zwanzig