Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Zahlen
1
Eins
2
Zwei
3
Drei
4
Vier
5
Fünf
6
Sechs
7
Sieben
8
Acht
9
Neun
10
Zehn