Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
Übrigens
Ít nhất
Mindestens
Cuối cùng
Schließlich
Tuy nhiên
Allerdings
Do đó
Daher
Đừng lo lắng
Keine Sorge
Điều đó còn tùy
Das kommt drauf an
Tôi xin lỗi
Tut mir leid
Ngay bây giờ
Sofort
Tôi không biết
Ich weiß nicht
Như thế này
Wie das