Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
Von
Đối với,
Für
Trong số
Von den
Nếu
Wenn
Kể từ khi
Seit
Mặc dù
Obwohl
Giữa
Zwischen
Có thể
Vielleicht
Trên
Am
Ví dụ
Zum Beispiel