Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Ich bin
Ist
Und
Bởi vì
Weil
Nhưng
Aber
Hoặc
Oder
Trong
In
Không có
Ohne
Tại
Am