Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
Wann?
Ở đâu?
Wo?
Cái nào?
Welche?
Ai?
Wer?
Của ai?
Wessen?
Tại sao?
Warum?
Cái gì?
Was?
Làm thế nào?
Wie?
Bao lâu?
Wie lange?
Bao nhiêu?
Wie viel?
Bạn có không?
Haben Sie?
Cho ai?
An wen?
Với những gì?
Womit?