Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Ich
Bạn
Du
Ông ấy
Er
Bà ấy
Sie
Chúng tôi
Wir
Các bạn
Ihr
Họ
Sie
Của tôi
Mein
Của bạn
Dein
Của ông ấy
Sein
Của bà ấy
Ihr
Điều này
Diese
Điều đó
Jene
Những này
Diese
Những đó
Jene