Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Sprechen Sie bitte langsam
Tôi không hiểu
Ich verstehe nicht
Bạn có hiểu không?
Verstehen Sie mich?
Chắc chắn
Sicher
Vui lòng nhắc lại
Wiederholen Sie das bitte
Một lần nữa
Noch mal
Từng từ một
Wort für Wort
Chậm rãi
Langsam
Bạn nói như thế nào?
Wie sagt man?
Nó có nghĩa là gì?
Was bedeutet das?
Bạn đã nói gì?
Was haben Sie gesagt?
Bạn có câu hỏi không?
Haben Sie eine Frage?