Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Sprechen Sie bitte langsam
Nói chậm
Ich verstehe nicht
Tôi không hiểu
Verstehen Sie mich?
Bạn có hiểu không?
Sicher
Chắc chắn
Wiederholen Sie das bitte
Vui lòng nhắc lại
Noch mal
Một lần nữa
Wort für Wort
Từng từ một
Langsam
Chậm rãi
Wie sagt man?
Bạn nói như thế nào?
Was bedeutet das?
Nó có nghĩa là gì?
Was haben Sie gesagt?
Bạn đã nói gì?
Haben Sie eine Frage?
Bạn có câu hỏi không?