Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Woorden inpakken
Không gian ảo
Cyberspace
Địa chỉ email
E-mail adres
Sổ địa chỉ
Adresboek
Người nhận
Ontvanger
Thư rác
Spam
Trả lời tất cả
Beantwoorden aan allen
Tệp đính kèm
Bijgevoegde documenten
Đính kèm
Bijvoegen
Đầu đề tin nhắn
Berichtkoppen
Tiêu đề
Onderwerp