Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Có nhân viên cứu hộ không?
Is er een strandmeester?
Trong mấy giờ?
Tijdens welke tijden?
Có an toàn cho trẻ em không?
Is het veilig voor kinderen?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Is het veilig hier te zwemmen?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Kunnen we hier zwemmen?
Nước có lạnh không?
Is het water koud?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Is er een gevaarlijke onderstroom?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Hoe laat is het vloed?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Hoe laat is het eb?
Có dòng nước mạnh nào không?
Is er een sterke stroming?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Hoe kom ik bij het eiland?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?