Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 84 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 84. Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Is er een strandmeester?
Có nhân viên cứu hộ không?
Tijdens welke tijden?
Trong mấy giờ?
Is het veilig voor kinderen?
Có an toàn cho trẻ em không?
Is het veilig hier te zwemmen?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Kunnen we hier zwemmen?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Is het water koud?
Nước có lạnh không?
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Is er een gevaarlijke onderstroom?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Hoe laat is het vloed?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Hoe laat is het eb?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Is er een sterke stroming?
Có dòng nước mạnh nào không?
Hoe kom ik bij het eiland?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?