Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Kijk
Nghe
Luister
Cẩn thận
Kijk uit
Cháy
Brand
Ra khỏi đây
Ga hier weg
Trợ giúp
Help
Cứu tôi với
Help me
Nhanh lên
Snel
Dừng lại
Stop
Cảnh sát
Politie
Đó là một trường hợp khẩn cấp
Het is een noodgeval