Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Oud
Mới
Nieuw
Thô
Ruig
Mịn
Glad
Dày
Dik
Mỏng
Dun
Lạnh
Koud
Nóng
Warm
Tất cả
Alles
Không ai cả
Niets
Trước khi
Voor
Sau khi
Na