Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 34 Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

Từ vựng

Nhiều hơn
Meer
Ít hơn
Minder
Đúng
Juist
Sai
Onjuist
Hạnh phúc
Blij
Buồn
Verdrietig
Sạch
Schoon
Bẩn
Vies
Còn sống
Levend
Chết
Dood
Muộn
Laat
Sớm
Vroeg