Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Makkelijk
Khó
Moeilijk
Như nhau
Zelfde
Khác nhau
Anders
Kéo
Trekken
Đẩy
Duwen
Ít
Weinig
Nhiều
Veel
Dài
Lang
Ngắn
Kort
Không có cái nào
Niets
Một cái gì đó
Iets