Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 28 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 28. Thời gian: Các cuộc hẹn

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Welke dag?
Ngày nào?
Welke maand?
Tháng mấy?
Wanneer?
Khi nào?
Hoe laat is jouw afspraak?
Buổi hẹn của bạn là vào lúc nào?
Maak me wakker om 8 uur
Đánh thức tôi dậy lúc 8 giờ
Kunnen wij er morgen over praten?
Chúng ta có thể nói về nó vào ngày mai không?
Naderhand
Sau đó
Altijd
Luôn luôn
Voordat
Trước khi
Vroeg
Sớm
Later
Sau
Vele malen
Nhiều lần
Nooit
Không bao giờ
Nu
Bây giờ
Eens
Một khi
Soms
Đôi khi
Gauw
Chẳng bao lâu