Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Tweeduizendelf
2012
Tweeduizendtwaalf
2013
TweeduizendDertien
2014
Tweeduizendviertien
2015
Tweeduizendvijftien
2016
Tweeduizendzestien
2017
Tweeduizendzeventien
2018
Tweeduizendachtien
2019
Tweeduizendnegentien
Hôm nay là ngày gì?
Welke dag is het vandaag?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Vandaag is het éénentwintig november TweeduizendDertien
Tuần trước
Vorige week
Tháng trước
Vorige maand
Tuần tới
Volgende week
Tháng tới
Volgende maand
Năm tới
Volgend jaar
Đêm nay
Vanavond
Đêm qua
Gisteravond
Sáng ngày mai
Morgen ochtend
Ngày hôm kia
Eergisteren
Ngày kia
Overmorgen
Cuối tuần
Weekend