Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Buurman
Anh bạn
Vriend
Cô bạn
Vriendin
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Hoe lang ben je getrouwd?
Bạn đã kết hôn chưa?
Ben je getrouwd?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Is zij jouw vriendin?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
Is hij jouw vriend?