Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 17 Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

Từ vựng

Ngay phía trước
Rechtdoor
Ở phía sau
Achteraan
Tới phía trước
Vooraan
Bên trong
Binnen
Bên ngoài
Buiten
Đây
Hier
Đó, kia
Daar
Dọc theo bức tường
Langs de muur
Gần
Dichtbij
Quanh góc
Om de hoek
Xa
Ver
Tại bàn
Bij het bureau
Trong hàng
In de rij
Tầng dưới
Beneden
Tầng trên
Boven
Dưới sảnh
Eind van de gang