Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Duizend
2000
Tweeduizend
3000
Drieduizend
4000
Vierduizend
5000
Vijfduizend
6000
Zesduizend
7000
Zevenduizend
8000
Achtduizend
9000
Negenduizend
10000
Tienduizend