Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Honderd
200
Tweehonderd
300
Driehonderd
400
Vierhonderd
500
Vijfhonderd
600
Zeshonderd
700
Zevenhonderd
800
Achthonderd
900
Negenhonderd
1000
Duizend